Far er skuffet

Far er skuffet

S bryder konstitueringsaftale 

Kommunalvalget er nu kommet på afstand og konstitueringerne er afsluttet.

Derfor er det blevet tid til at reflektere lidt over forløbet, og dette er anledningen til denne udtalelse.

Enhedslisten havde et dårligt valg og var, mener vi, i selve konstitueringsforløbet forholdsvis ydmyg i forbindelse med krav til en konstitueringsaftale.

Udgangspunktet i forhandlingerne var for S,SF og LA’s  vedkommende at skabe en så bred konstituering som muligt, en opgave som på forhånd kunne blive vanskelig, og blev det.

Enhedslisten medvirkede til, der blev skabt et flertal uden om den borgerlige gruppe, og dermed lagde pres på denne.

Vi bidrog med ét mandat. Et mandat der dog trods alt tæller lige så meget som et mandat fra De Radikale og et mandat fra Liberal Alliance.

Med kun ét mandat i Byrådet havde Enhedslisten en stor interesse i, at få tildelt indflydelse gennem besættelse af poster med personer uden for byrådsgruppen.

Derfor ønskede vi ved forhandlingerne repræsentationer i Havneudvalget og i SK forsyning A/S derudover en repræsentation i bestyrelsen for Produktionshøjskolen i Korsør.

Ligeledes ønskede vi, at der blev oprettet et § 17.4 udvalg om Økologisk Genopretning, der fik Helene Gerup som formand

og med et vederlag til formanden. Udvalg skulle oprettes med reference til Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget.

Ønsker, som John Dyrby i hele forløbet både mundtligt og skriftligt satte os i udsigt.

Nu må vi så konstatere, at ud af de 4 ønsker er der kun ét, der delvist er blevet indfriet, nemlig

bestyrelsesposten i Produktionshøjskolen i Korsør, og det endda kun for en periode af 11⁄2 år, da bestyrelsen derefter nedlægges.

Vi er godt klar over, at i en forhandlingssituation bliver der givet og taget, og der hvor Enhedslisten virkelig føler vi har givet er ved indgåelsen i ’samarbejdet’ med Liberal Alliance, der pludselig blev tungen på vægtskålen og fik en viceborgmesterpost.

Reelt set var Enhedslisten lige så meget tunge på vægtskålen, så en forventning om opfyldelsen af vore relative ’billige’ ønsker var vel ikke urealistisk.

Dette har skabt en stor skuffelse i Enhedslisten og skabt stor tvivl om troværdigheden i fremtidige aftaler.

 

Børn skal have den bedste støtte i barndommen.

 

Børn skal have den bedste støtte i barndommen. Når kommunen griber ind over for deres familier, skal det ske med de mindst indgribende foranstaltninger og på det mest kvalificerede grundlag. Det er en høj ambition, men det er værd at arbejde for.

Derfor undrer det, at Børne- og Ungeudvalget hidtil i 2018 ikke har behandlet spørgsmålet om kommunens behandling af børn og familier i forbindelse med sagerne om meget indgribende foranstaltninger over for dem.

Enhedslisten rejste i 2016 sagen om kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark. Det gjorde vi på baggrund af, at familier til de børn, som kommunen havde anbragt på Holmegaardshuset, i skarpe vendinger kritiserede behandlingen af børnene og deres forældre.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet i november 2016 og på efterfølgende udvalgsmøder i det daværende Uddannelsesudvalg i januar, februar, marts og april 2017.

Derfor undrer det også, at Pernille Ivalo Frandsen, byrådsmedlem fra Venstre, i avisen den 28. november skriver, at der ikke tidligere er kommet forslag fra ”den socialistiske del af byrådet” til nye metoder på børne- og ungeområdet, navnlig fordi det pågældende byrådsmedlem var medlem af Uddannelsesudvalget.

Aktuelt var børne- og ungeområdet til diskussion på byrådsmødet den 26. november 2018 i forbindelse med en budgetopfølgning, hvor der for 2018 forventes et merforbrug på 48 millioner kroner.

Der er tale om underfinansiering, når der nu iværksættes flere forebyggende foranstaltninger, og der er stigende priser på de institutioner, hvor man anbringer børn og unge. Det hele sker på baggrund af flere underretninger om børn, der mistrives.

Efter debatten på byrådsmødet er sagen sat på dagsordenen for mødet i Børne- og Ungeudvalget i december. Det er ærgerligt, at behandlingen foregår bag lukkede døre, men det er selvfølgelig et fremskridt, at udvalget omsider beskæftiger sig med, hvad der skal ske i fremtiden på området.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten (Ø)

Neblevej 11 D

4242 Boeslunde

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør

Gør SK-Forsyning grøn.

Bodil Knudsen roser samarbejdet med de borgerlige i SK-Fosynings  bestyrelse. Om hvad ? Bestyrelsen har indtil nu været helt sort, og IKKE varetaget forbrugernes interesser eller lavet grøn omstilling. Bestyrelsen har siddet på hænderne og pengene er forsvundet til Skat. I stedet for at optage lån til financiering har selskabet skrabet penge ind, og derved været nødt til at betale skat. Man skal selvfølgelig betale skat når det er berettiget, men her har bestyrelsen været helt inkompetent. I de sidste 5-6 år har SK-Forsyning betalt ca. 60 millioner i skat. Det er mange penge pr. forbruger. Jamen, de har bygget halmvarmeværker...Halm bør pløjes ned, så der ikke er behov for kunstgødning...I stedet burde man have satset på vandbaseret solvarme som så mange andre fjernvarmeselskaber her i landet. Der er masser af arealer f.eks. i Halskov. Jamen nu kommer der solcellestrøm.....ja, fra Danapak som producerer helt kommercielt og scorer profitten. Hvorfor sætter SK-Forsyning og kommunen ikke solceller (eller solvarme) paneler op hele vejen fra Skovse til Halskov. Der er sat glas-støjdæmpning op, på noget af strækningen ved Antvorskov. Hvorfor er det ikke solceller ? Prisen ville stort set have været den samme. SK sælger kun sort strøm, hverken sol eller vind, ingen grøn egenproduktion Der bør opsættes vindmøller op på Stigsnæs på kommunal jord.
SK har ført grundløs betonpolitik med tvungen kloakering overfor lokale grundejere, for at pumpe vandet kilometervis til rensning, selv om der ikke har kunnet påvises forurening. Så det bliver spændende at se om der ikke kommer lidt ændringer med den nye bestyrelse.
Jørn Melchior Nielsen Engsnarreskellet 5 Frølunde Fed 4220 Korsør