Bægeret er fuldt, - Havnekejer er i hvert fald.

Kategori: Nyheder
Publiceret: Lørdag, 16. juni 2018 20:38
Visninger: 1282

Bægeret er fuldt,

 

- havnekajen er

 

i hvert fald!

 korsørskrot

Efter at have set og hørt på og lugtet til bunker med skrot på havnen i Korsør er det blevet for meget for en stor gruppe af borgere.

De har nu sendt følgende klage til Slagelse Kommune:

Korsør d.15-6 2018
 
KLAGE TIL SLAGELSE KOMMUNE OVER SKROTFIRMA
 
Klage vedrørende firmaet Helsingør Jern & Metal A/S's aktiviteter på Korsør Havn, Inderhavnen. I 2013 har Slagelse Kommune ved miljøsagsbehandler Lotte Eriksen givet tilladelse (miljøgodkendelse) til oplagring og udskibning af metalskrot fra Korsør Inderhavn. Godkendelsen er givet til en forventet mængde skrot, og de afledte effekter af oplagring og lastning af skrottet på skib er ikke af kommunen vurderet til at give væsentlige støj-, lugt-, støv- og forureningsgener. Vi har i Korsør nu levet med skrothåndteringen i ca. 5 år, og vi mener, at skrotmængderne nu er blevet så store (ifølge HJM's direktørs udtalelse til sn.dk den 13.4.2018 helt op til 50000 tons årligt), at miljøgodkendelsen ikke mere er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Mængden af skrot er ifølge miljøgodkendelsens tabel 1 på side 5 forventet til at blive på ca. 4450 tons pr år. Dette tal er for længst overskredet, og alle de vurderinger, der er lavet i forbindelse med evt. gener, må derfor antages ikke mere at være gældende. Tilladelsen til oplagring og behandling af skrot er givet for et afskærmet areal på 2100 m2, afgrænset af kajen. Dette areal er primo juni måned udvidet til nær det dobbelte på kajarealet ind mod centrum, og skrotbunkerne er vokset til højder, så det også må formodes, at den tilladte oplagrede mængde pt er overskredet. Den voksende mængde skrot har også haft indvirkning på hyppigheden af tung trafik gennem byen med alle de gener, det giver i form af øget støj og forurening i byen. Sliddet på vejene er vokset, og det vurderes, at mængden af passerende lastbiler (ved lasteevne 25tons) er vokset til, lavt sat, 2000x2 passager årligt svarende til et vejslid på ca 40.000.000 personbilspassager. Generne for beboerne ved tilkørselsvejene er problematisk både i form af støj, dieselos og i form af tiltagende rystelser af bygningerne. Mange kan ikke længere opholde sig i deres haver, men må blive inden døre. Med hensyn til miljøtilladelsens forventninger til gener fra støj, støv, lugt, trafikbelastning og generel forurening er det vores vurdering, at disse nu er langt overskredne. Desuden mener vi ikke, firmaet overholder de forventede arbejdstider, der er nævnt i miljøtilladelsen. Der arbejdes hyppigt udenfor de angivne tidsrum, f.eks om aftenen og i week-enderne, hvor lastningen af skibe tit begynder. Som eksempel kan nævnes, at man den 10.6 startede arbejdet kl 5 en søndag morgen og endnu ikke havde afsluttet det kl. 22. Det giver anledning til gener, der er langtstørre end de, der forventes i miljøvurderingen. Det er derfor vores opfattelse, at firmaet har overskredet de tilladte grænser og vurderinger sat i milljøgodkendelsen, og at der derfor snarest bør udarbejdes en ny miljøvurdering, der omfatter målinger af støj, støvgener, luftforurening og eventuel forurening af Noret med skrotdele og støv. Vi finder det heller ikke hensigtsmæssigt, at firmaet behandler så store mængder skrot i en bymidte, og anbefaler derfor, hvis firmaet vil fortsætte med at behandle så store mængder, at aktiviteterne flyttes til andetsteds, hvor generne ikke vil være så store og ikke have betydning for så mange mennesker. Vi har billeddokumentation for de, efter vores mening, ulovligt oplagrede mængder skrot, og vi har udført støjmålinger flere steder rundt om oplagspladsen og konstateret støj på langt over 80dbA på mere end 50 meters afstand og helt op til peaks på over 100 dbA, både i dag-, aften- og nattetimerne, hvilket er langt over de i miljøgodkendelsen tilladte grænseværdier. Visuelt har vi også kunnet konstatere, hvorledes kranernes arbejde med skrottet genererer meget store mængder støv, som hvirvles op, og ved ugunstige forhold blæser ind over byen og må formodes at være af en ikke uvæsentlig giftighed.
Støjen fra arbejdet er meget kraftig og kan høres i hele indre by og ved specifikke vindforhold helt op til 1000 meter væk. Støjen er til stor gene for mange af de skatteborgere, der bor i området. Det er også vores frygt, at alle de meget store gener kan have negativ effekt på borgernes (både skatteborgere og de børn og unge mennesker, der opholder sig i de nærliggende områder) helbredstilstand både fysisk og psykisk, som al nyere forskning dokumenterer. Det er desuden mange borgeres erfaring, at skrotskibe hyppigt ankommer til havnen ved start på en weekend, og at lastningen derfor påbegyndes på det tidspunkt, hvor folk har mest brug for at rekreere efter ugens arbejde.
 
Underskrevet af 51 medlemmer af FB gruppen ”SKROTTEN UD AF HAVNEN”