Bægeret er fuldt, - Havnekejer er i hvert fald.

Bægeret er fuldt,

 

- havnekajen er

 

i hvert fald!

 korsørskrot

Efter at have set og hørt på og lugtet til bunker med skrot på havnen i Korsør er det blevet for meget for en stor gruppe af borgere.

De har nu sendt følgende klage til Slagelse Kommune:

Korsør d.15-6 2018
 
KLAGE TIL SLAGELSE KOMMUNE OVER SKROTFIRMA
 
Klage vedrørende firmaet Helsingør Jern & Metal A/S's aktiviteter på Korsør Havn, Inderhavnen. I 2013 har Slagelse Kommune ved miljøsagsbehandler Lotte Eriksen givet tilladelse (miljøgodkendelse) til oplagring og udskibning af metalskrot fra Korsør Inderhavn. Godkendelsen er givet til en forventet mængde skrot, og de afledte effekter af oplagring og lastning af skrottet på skib er ikke af kommunen vurderet til at give væsentlige støj-, lugt-, støv- og forureningsgener. Vi har i Korsør nu levet med skrothåndteringen i ca. 5 år, og vi mener, at skrotmængderne nu er blevet så store (ifølge HJM's direktørs udtalelse til sn.dk den 13.4.2018 helt op til 50000 tons årligt), at miljøgodkendelsen ikke mere er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Mængden af skrot er ifølge miljøgodkendelsens tabel 1 på side 5 forventet til at blive på ca. 4450 tons pr år. Dette tal er for længst overskredet, og alle de vurderinger, der er lavet i forbindelse med evt. gener, må derfor antages ikke mere at være gældende. Tilladelsen til oplagring og behandling af skrot er givet for et afskærmet areal på 2100 m2, afgrænset af kajen. Dette areal er primo juni måned udvidet til nær det dobbelte på kajarealet ind mod centrum, og skrotbunkerne er vokset til højder, så det også må formodes, at den tilladte oplagrede mængde pt er overskredet. Den voksende mængde skrot har også haft indvirkning på hyppigheden af tung trafik gennem byen med alle de gener, det giver i form af øget støj og forurening i byen. Sliddet på vejene er vokset, og det vurderes, at mængden af passerende lastbiler (ved lasteevne 25tons) er vokset til, lavt sat, 2000x2 passager årligt svarende til et vejslid på ca 40.000.000 personbilspassager. Generne for beboerne ved tilkørselsvejene er problematisk både i form af støj, dieselos og i form af tiltagende rystelser af bygningerne. Mange kan ikke længere opholde sig i deres haver, men må blive inden døre. Med hensyn til miljøtilladelsens forventninger til gener fra støj, støv, lugt, trafikbelastning og generel forurening er det vores vurdering, at disse nu er langt overskredne. Desuden mener vi ikke, firmaet overholder de forventede arbejdstider, der er nævnt i miljøtilladelsen. Der arbejdes hyppigt udenfor de angivne tidsrum, f.eks om aftenen og i week-enderne, hvor lastningen af skibe tit begynder. Som eksempel kan nævnes, at man den 10.6 startede arbejdet kl 5 en søndag morgen og endnu ikke havde afsluttet det kl. 22. Det giver anledning til gener, der er langtstørre end de, der forventes i miljøvurderingen. Det er derfor vores opfattelse, at firmaet har overskredet de tilladte grænser og vurderinger sat i milljøgodkendelsen, og at der derfor snarest bør udarbejdes en ny miljøvurdering, der omfatter målinger af støj, støvgener, luftforurening og eventuel forurening af Noret med skrotdele og støv. Vi finder det heller ikke hensigtsmæssigt, at firmaet behandler så store mængder skrot i en bymidte, og anbefaler derfor, hvis firmaet vil fortsætte med at behandle så store mængder, at aktiviteterne flyttes til andetsteds, hvor generne ikke vil være så store og ikke have betydning for så mange mennesker. Vi har billeddokumentation for de, efter vores mening, ulovligt oplagrede mængder skrot, og vi har udført støjmålinger flere steder rundt om oplagspladsen og konstateret støj på langt over 80dbA på mere end 50 meters afstand og helt op til peaks på over 100 dbA, både i dag-, aften- og nattetimerne, hvilket er langt over de i miljøgodkendelsen tilladte grænseværdier. Visuelt har vi også kunnet konstatere, hvorledes kranernes arbejde med skrottet genererer meget store mængder støv, som hvirvles op, og ved ugunstige forhold blæser ind over byen og må formodes at være af en ikke uvæsentlig giftighed.
Støjen fra arbejdet er meget kraftig og kan høres i hele indre by og ved specifikke vindforhold helt op til 1000 meter væk. Støjen er til stor gene for mange af de skatteborgere, der bor i området. Det er også vores frygt, at alle de meget store gener kan have negativ effekt på borgernes (både skatteborgere og de børn og unge mennesker, der opholder sig i de nærliggende områder) helbredstilstand både fysisk og psykisk, som al nyere forskning dokumenterer. Det er desuden mange borgeres erfaring, at skrotskibe hyppigt ankommer til havnen ved start på en weekend, og at lastningen derfor påbegyndes på det tidspunkt, hvor folk har mest brug for at rekreere efter ugens arbejde.
 
Underskrevet af 51 medlemmer af FB gruppen ”SKROTTEN UD AF HAVNEN”

Havnecirkus ?
Hør hvor vi gungrer sagde musen til elefanten.....
Jeg var en af de uheldige der kom til at læse det lukkede referat af byrådsmødet om køb af Stgsnæs havn. Så derfor nedenstående kommentarer....
1. Hvorfor det store hemmelighedskræmmeri. Auktioner er ikke hemmelige, men højeste bud løber af med byttet. Sådan er det sikkert også her. Er det mon fordi man vil forhindre, at borgerne blander sig ?
2. Hvorfor ønsker Ørsted (tidl. DONG) at sælge området når de alligevel skal bruge store del af arealet til omladning af kul og biomasse.
Svaret her er, at det ikke er nogen speciel god forretning og med tiden skal kullene afvikles og sandsynligvis også biomasse, som i øjeblikket kun anvendes fordi der ikke er energiafgift på dette brændsel og derfor har stor fordel i forhold til mere miljømæssigt bæredygtige energikilder.
3. Skatteydernes penge skal IKKE bruges til spekulation i kapitalisk havnevirksomhed i konkurrence med andre havne, meget risikabelt, beløbet svarer til 2.500 kr pr. Skatteyder i Slagelse kommune
4. Vi er imod import af biomasse (træpiller), da oprindelse fra affaldstræ yngre end 5 år ikke overholdes, ikke miljømæssigt bæredygtig produktion.
5. Business case skulle kunne gøre det muligt for andre investorer at investere, så ingen grund til at Slagelse Kommune gør det.
6. Hvis Ørsted beholdt havnen, kunne de selv tjene penge, men der er ikke profit nok, derfor sælger de, selv om de selv er kunden.
7. Korsør havn bliver lukket for havnevirksomhed, måske ikke så dårligt pga. Støj og møg, men det vil ske alligevel, hvis Byrådet sender kunderne ud til den nye ejer i Stigsæs.
8. Støj og især møg bør heller ikke accepteres på Stgsnæs. Den nuværende skrotbehandling af begge skrotvirksomheder i Korsør er horribel. At løfte skrot op i 5-6 metershøjde og lade det falde ned for at ikke metal skal gå i stykker, så det kan sorteres fra burde ikke være tilladt under åben himmel, fordi det sviner.
9. Udskibning af dårlig sorteret skrot burde ikke være tilladt. Skrottet er ikke sorteret godt nok til Frederiksværk, derfor sendes det ud af EU, f.eks til Tyrkiet hvor omsmeltningsreglerne er mere lemfældige. Det beyder at plastik brændes af i stedet for genbrug.
10. Der skal bruges 20 millioner af kommunens kassebeholdning. Her ville det være passende at spørge S og SF om det ikke var en bedre investering, at bruge pengene på minimumsnormering i kommunens daginstitutioner ?

Medlem af Enhedslisten
Jørn Melchior Nielsen
Engsnarreskellet 5
Frølunde Fed
4220 Korsør

Bliver SK grøn ?

 

I hele sidste byrådsperiode med blåt flertal forsøgte vi gang på gang at få indført grønne tiltag.

Endelig er SK kommet til fornuft og planlægger et solvarmeanlæg, som vi også har foreslået.

Dejligt at der efterhånden lyttes til Enhedslisten.

Desværre ser det ud til, at anlægget afhænger af tilskud, men det må ikke kuldsejle projektet.

Solpaneler er ikke særligt kønne at kigge på, så i stedet for gravhøjen, er der ledige arealer på de nedlagte fodboldbaner. Der er godt nok en strandbyggelinie der skal overholdes, men der er vist rigelig plads alligevel, ellers må der dispenseres.

Derudover er der ca 20 km sydvendt motorvejsskråning som kan anvendes. Et 200 W solcellepanel fylder 1,1m i bredden og 1,3 m i højden, så på denne strækning kan der opsættes 18.000 paneler og ialt 36.000  2 lag til en total produktion på over 7 MW, hvor Halskov Varmeværk nu kommer til at producere 13 MW. Prisen på et solpanel er nogenlunde den samme som den hærdede glas støjdæmpning der sættes op.

Halmvarmeværket er et skridt i den rigtige retning, selv om en del af halmen i fremtiden skal pløjes ned når hele landbruget er skiftet til økologi. Så tillykke med det.

Men SK mangler at producere grøn strøm, så kom nu ind i kampen for klimaet.

 

Thomas Clausen

Jørn Melcior Nielsen

Nuværende og forhenværende medlem af byrådet for Enhedslisten.

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør