Bægeret er fuldt, - Havnekejer er i hvert fald.

Bægeret er fuldt,

 

- havnekajen er

 

i hvert fald!

 korsørskrot

Efter at have set og hørt på og lugtet til bunker med skrot på havnen i Korsør er det blevet for meget for en stor gruppe af borgere.

De har nu sendt følgende klage til Slagelse Kommune:

Korsør d.15-6 2018
 
KLAGE TIL SLAGELSE KOMMUNE OVER SKROTFIRMA
 
Klage vedrørende firmaet Helsingør Jern & Metal A/S's aktiviteter på Korsør Havn, Inderhavnen. I 2013 har Slagelse Kommune ved miljøsagsbehandler Lotte Eriksen givet tilladelse (miljøgodkendelse) til oplagring og udskibning af metalskrot fra Korsør Inderhavn. Godkendelsen er givet til en forventet mængde skrot, og de afledte effekter af oplagring og lastning af skrottet på skib er ikke af kommunen vurderet til at give væsentlige støj-, lugt-, støv- og forureningsgener. Vi har i Korsør nu levet med skrothåndteringen i ca. 5 år, og vi mener, at skrotmængderne nu er blevet så store (ifølge HJM's direktørs udtalelse til sn.dk den 13.4.2018 helt op til 50000 tons årligt), at miljøgodkendelsen ikke mere er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Mængden af skrot er ifølge miljøgodkendelsens tabel 1 på side 5 forventet til at blive på ca. 4450 tons pr år. Dette tal er for længst overskredet, og alle de vurderinger, der er lavet i forbindelse med evt. gener, må derfor antages ikke mere at være gældende. Tilladelsen til oplagring og behandling af skrot er givet for et afskærmet areal på 2100 m2, afgrænset af kajen. Dette areal er primo juni måned udvidet til nær det dobbelte på kajarealet ind mod centrum, og skrotbunkerne er vokset til højder, så det også må formodes, at den tilladte oplagrede mængde pt er overskredet. Den voksende mængde skrot har også haft indvirkning på hyppigheden af tung trafik gennem byen med alle de gener, det giver i form af øget støj og forurening i byen. Sliddet på vejene er vokset, og det vurderes, at mængden af passerende lastbiler (ved lasteevne 25tons) er vokset til, lavt sat, 2000x2 passager årligt svarende til et vejslid på ca 40.000.000 personbilspassager. Generne for beboerne ved tilkørselsvejene er problematisk både i form af støj, dieselos og i form af tiltagende rystelser af bygningerne. Mange kan ikke længere opholde sig i deres haver, men må blive inden døre. Med hensyn til miljøtilladelsens forventninger til gener fra støj, støv, lugt, trafikbelastning og generel forurening er det vores vurdering, at disse nu er langt overskredne. Desuden mener vi ikke, firmaet overholder de forventede arbejdstider, der er nævnt i miljøtilladelsen. Der arbejdes hyppigt udenfor de angivne tidsrum, f.eks om aftenen og i week-enderne, hvor lastningen af skibe tit begynder. Som eksempel kan nævnes, at man den 10.6 startede arbejdet kl 5 en søndag morgen og endnu ikke havde afsluttet det kl. 22. Det giver anledning til gener, der er langtstørre end de, der forventes i miljøvurderingen. Det er derfor vores opfattelse, at firmaet har overskredet de tilladte grænser og vurderinger sat i milljøgodkendelsen, og at der derfor snarest bør udarbejdes en ny miljøvurdering, der omfatter målinger af støj, støvgener, luftforurening og eventuel forurening af Noret med skrotdele og støv. Vi finder det heller ikke hensigtsmæssigt, at firmaet behandler så store mængder skrot i en bymidte, og anbefaler derfor, hvis firmaet vil fortsætte med at behandle så store mængder, at aktiviteterne flyttes til andetsteds, hvor generne ikke vil være så store og ikke have betydning for så mange mennesker. Vi har billeddokumentation for de, efter vores mening, ulovligt oplagrede mængder skrot, og vi har udført støjmålinger flere steder rundt om oplagspladsen og konstateret støj på langt over 80dbA på mere end 50 meters afstand og helt op til peaks på over 100 dbA, både i dag-, aften- og nattetimerne, hvilket er langt over de i miljøgodkendelsen tilladte grænseværdier. Visuelt har vi også kunnet konstatere, hvorledes kranernes arbejde med skrottet genererer meget store mængder støv, som hvirvles op, og ved ugunstige forhold blæser ind over byen og må formodes at være af en ikke uvæsentlig giftighed.
Støjen fra arbejdet er meget kraftig og kan høres i hele indre by og ved specifikke vindforhold helt op til 1000 meter væk. Støjen er til stor gene for mange af de skatteborgere, der bor i området. Det er også vores frygt, at alle de meget store gener kan have negativ effekt på borgernes (både skatteborgere og de børn og unge mennesker, der opholder sig i de nærliggende områder) helbredstilstand både fysisk og psykisk, som al nyere forskning dokumenterer. Det er desuden mange borgeres erfaring, at skrotskibe hyppigt ankommer til havnen ved start på en weekend, og at lastningen derfor påbegyndes på det tidspunkt, hvor folk har mest brug for at rekreere efter ugens arbejde.
 
Underskrevet af 51 medlemmer af FB gruppen ”SKROTTEN UD AF HAVNEN”

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør