Forside

Skal Jobcentret registrere borgernes politiske aktiviteter?

Det var en sag på dagsordenen i Social- og Beskæftigelsesudvalget i oktober. Sagen blev taget op af Enhedslisten.

Udvalgsmedlemmerne fra S, V og DF har i avisen skrevet et interessant indlæg, hvor de bekymrer sig om borgernes retssikkerhed i forhold til udvalgets arbejde.

Nu er det næppe nok at bekymre sig i avisen. Det skulle også gerne vise sig i udvalgsarbejdet. Her havde de tre partier chancen i sagen om Jobcentrets registrering af borgeres politiske aktiviteter. De fik chancen igen på mødet i december i en sag om Jobcentrets aktivering af borgere i et forløb, der hedder ”Din vej frem”, som har ført til aktivering af en syg borger uden udsigt til beskæftigelse.

I begge tilfælde blev chancen for at interessere sig for borgernes retssikkerhed forspildt, men der kommer flere chancer i 2019, for eksempel på mødet i januar, hvor udvalget skal behandle en sag om orientering til borgere, som er i fare for at blive berørt af 225-timers reglen på kontanthjælpsområdet. Denne regel kan føre til indtægtstab for de mennesker, som bliver ramt.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Skal Jobcentret registrere borgeres politiske aktiviteter?

Det spørgsmål har givet dønninger. Der er opstået en del uenighed om, hvordan byrådets fagudvalg skal arbejde. Denne uenighed har vist sig i Social- og Beskæftigelsesudvalget i spørgsmålet om Jobcentrets registrering af borgeres politiske aktiviteter. Det er en sag, som Enhedslisten tog op på udvalgsmødet den 1. oktober på baggrund af en borgerhenvendelse.

Her nåede udvalget ikke frem til en afgørelse, men et flertal besluttede, ”at sagen genoptages som lukket dagsordenspunkt med sagsindsigt på førstkommende udvalgsmøde. (V) og (DF) ønsker ikke at sagen genoptages.” På mødet i november blev sagen udsat til mødet i december.

Efterfølgende har et udvalgsmedlem fra Venstre forklaret sig med, at det ikke er ”politikernes opgave at gå ned i enkeltsager. Det er en farlig vej at gå.” Denne udtalelse til Sjællandske den 15. december må undre. Udvalgets dagsordener består af enkeltsager. Der var således 17 enkeltsager på dagsordenen på udvalgsmødet den 3. december. Det er ikke specielt for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Byrådet har eksempelvis en dagsorden med 31 enkeltsager på sit møde den 17. december.

Borgmesteren har i Sjællandske også kommenteret uenigheden: ”Vi skal som politikere ikke gå ned i enkeltsager som sådan, men tage os af den politiske ramme og overordnede strategier.” Man må håbe, at han selv forstår konsekvensen af udsagnet, når blikket falder på byrådets dagsorden med 31 sager. Hvis ikke, kan det anbefales, at borgmesteren og byrådets øvrige medlemmer læser, måske genlæser referatet fra byrådsmødet den 25. juni 2018, hvor kommunens revisionsselskab i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2017 kom med en tydelig kritik af fejl og mangler i sagsbehandlingen i Jobcentret.

Til slut to servicemeddelelser til borgerne: 1) Borgmesteren er ikke medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget. 2) Enhedslisten arbejder gerne for at rette op på fejl og mangler i kommunens behandling af borgerne. Det hører med til den ”overordnede strategi”.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Børn skal have den bedste støtte i barndommen.

 

Børn skal have den bedste støtte i barndommen. Når kommunen griber ind over for deres familier, skal det ske med de mindst indgribende foranstaltninger og på det mest kvalificerede grundlag. Det er en høj ambition, men det er værd at arbejde for.

Derfor undrer det, at Børne- og Ungeudvalget hidtil i 2018 ikke har behandlet spørgsmålet om kommunens behandling af børn og familier i forbindelse med sagerne om meget indgribende foranstaltninger over for dem.

Enhedslisten rejste i 2016 sagen om kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark. Det gjorde vi på baggrund af, at familier til de børn, som kommunen havde anbragt på Holmegaardshuset, i skarpe vendinger kritiserede behandlingen af børnene og deres forældre.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet i november 2016 og på efterfølgende udvalgsmøder i det daværende Uddannelsesudvalg i januar, februar, marts og april 2017.

Derfor undrer det også, at Pernille Ivalo Frandsen, byrådsmedlem fra Venstre, i avisen den 28. november skriver, at der ikke tidligere er kommet forslag fra ”den socialistiske del af byrådet” til nye metoder på børne- og ungeområdet, navnlig fordi det pågældende byrådsmedlem var medlem af Uddannelsesudvalget.

Aktuelt var børne- og ungeområdet til diskussion på byrådsmødet den 26. november 2018 i forbindelse med en budgetopfølgning, hvor der for 2018 forventes et merforbrug på 48 millioner kroner.

Der er tale om underfinansiering, når der nu iværksættes flere forebyggende foranstaltninger, og der er stigende priser på de institutioner, hvor man anbringer børn og unge. Det hele sker på baggrund af flere underretninger om børn, der mistrives.

Efter debatten på byrådsmødet er sagen sat på dagsordenen for mødet i Børne- og Ungeudvalget i december. Det er ærgerligt, at behandlingen foregår bag lukkede døre, men det er selvfølgelig et fremskridt, at udvalget omsider beskæftiger sig med, hvad der skal ske i fremtiden på området.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten (Ø)

Neblevej 11 D

4242 Boeslunde

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør

Gør SK-Forsyning grøn.

Bodil Knudsen roser samarbejdet med de borgerlige i SK-Fosynings  bestyrelse. Om hvad ? Bestyrelsen har indtil nu været helt sort, og IKKE varetaget forbrugernes interesser eller lavet grøn omstilling. Bestyrelsen har siddet på hænderne og pengene er forsvundet til Skat. I stedet for at optage lån til financiering har selskabet skrabet penge ind, og derved været nødt til at betale skat. Man skal selvfølgelig betale skat når det er berettiget, men her har bestyrelsen været helt inkompetent. I de sidste 5-6 år har SK-Forsyning betalt ca. 60 millioner i skat. Det er mange penge pr. forbruger. Jamen, de har bygget halmvarmeværker...Halm bør pløjes ned, så der ikke er behov for kunstgødning...I stedet burde man have satset på vandbaseret solvarme som så mange andre fjernvarmeselskaber her i landet. Der er masser af arealer f.eks. i Halskov. Jamen nu kommer der solcellestrøm.....ja, fra Danapak som producerer helt kommercielt og scorer profitten. Hvorfor sætter SK-Forsyning og kommunen ikke solceller (eller solvarme) paneler op hele vejen fra Skovse til Halskov. Der er sat glas-støjdæmpning op, på noget af strækningen ved Antvorskov. Hvorfor er det ikke solceller ? Prisen ville stort set have været den samme. SK sælger kun sort strøm, hverken sol eller vind, ingen grøn egenproduktion Der bør opsættes vindmøller op på Stigsnæs på kommunal jord.
SK har ført grundløs betonpolitik med tvungen kloakering overfor lokale grundejere, for at pumpe vandet kilometervis til rensning, selv om der ikke har kunnet påvises forurening. Så det bliver spændende at se om der ikke kommer lidt ændringer med den nye bestyrelse.
Jørn Melchior Nielsen Engsnarreskellet 5 Frølunde Fed 4220 Korsør

Borgerlig opløsning?!

 

Det borgerlige flertal gik lidt ynkeligt op i limningen på byrådsmødet den 30. oktober. Tre borgerlige byrødder var ikke til stede ved behandlingen af de sidste punkter på dagsordenen. Venstre og DF kunne så sammen med SF ikke få flertal for administrationens svar til Ankestyrelsen efter Enhedslistens klage over kommunens køb af DSB-grund og videresalg til professionshøjskolen Absalon med et tab på 20 millioner kroner. Derefter skete det samme med Venstres og DFs apartheid-forslag om at bruge et par millioner kroner på aktivering af ikke-vestlige borgere.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten