Forside

Skal Jobcentret registrere borgeres politiske aktiviteter?

Det spørgsmål har givet dønninger. Der er opstået en del uenighed om, hvordan byrådets fagudvalg skal arbejde. Denne uenighed har vist sig i Social- og Beskæftigelsesudvalget i spørgsmålet om Jobcentrets registrering af borgeres politiske aktiviteter. Det er en sag, som Enhedslisten tog op på udvalgsmødet den 1. oktober på baggrund af en borgerhenvendelse.

Her nåede udvalget ikke frem til en afgørelse, men et flertal besluttede, ”at sagen genoptages som lukket dagsordenspunkt med sagsindsigt på førstkommende udvalgsmøde. (V) og (DF) ønsker ikke at sagen genoptages.” På mødet i november blev sagen udsat til mødet i december.

Efterfølgende har et udvalgsmedlem fra Venstre forklaret sig med, at det ikke er ”politikernes opgave at gå ned i enkeltsager. Det er en farlig vej at gå.” Denne udtalelse til Sjællandske den 15. december må undre. Udvalgets dagsordener består af enkeltsager. Der var således 17 enkeltsager på dagsordenen på udvalgsmødet den 3. december. Det er ikke specielt for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Byrådet har eksempelvis en dagsorden med 31 enkeltsager på sit møde den 17. december.

Borgmesteren har i Sjællandske også kommenteret uenigheden: ”Vi skal som politikere ikke gå ned i enkeltsager som sådan, men tage os af den politiske ramme og overordnede strategier.” Man må håbe, at han selv forstår konsekvensen af udsagnet, når blikket falder på byrådets dagsorden med 31 sager. Hvis ikke, kan det anbefales, at borgmesteren og byrådets øvrige medlemmer læser, måske genlæser referatet fra byrådsmødet den 25. juni 2018, hvor kommunens revisionsselskab i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2017 kom med en tydelig kritik af fejl og mangler i sagsbehandlingen i Jobcentret.

Til slut to servicemeddelelser til borgerne: 1) Borgmesteren er ikke medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget. 2) Enhedslisten arbejder gerne for at rette op på fejl og mangler i kommunens behandling af borgerne. Det hører med til den ”overordnede strategi”.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bliver SK grøn ?

 

I hele sidste byrådsperiode med blåt flertal forsøgte vi gang på gang at få indført grønne tiltag.

Endelig er SK kommet til fornuft og planlægger et solvarmeanlæg, som vi også har foreslået.

Dejligt at der efterhånden lyttes til Enhedslisten.

Desværre ser det ud til, at anlægget afhænger af tilskud, men det må ikke kuldsejle projektet.

Solpaneler er ikke særligt kønne at kigge på, så i stedet for gravhøjen, er der ledige arealer på de nedlagte fodboldbaner. Der er godt nok en strandbyggelinie der skal overholdes, men der er vist rigelig plads alligevel, ellers må der dispenseres.

Derudover er der ca 20 km sydvendt motorvejsskråning som kan anvendes. Et 200 W solcellepanel fylder 1,1m i bredden og 1,3 m i højden, så på denne strækning kan der opsættes 18.000 paneler og ialt 36.000  2 lag til en total produktion på over 7 MW, hvor Halskov Varmeværk nu kommer til at producere 13 MW. Prisen på et solpanel er nogenlunde den samme som den hærdede glas støjdæmpning der sættes op.

Halmvarmeværket er et skridt i den rigtige retning, selv om en del af halmen i fremtiden skal pløjes ned når hele landbruget er skiftet til økologi. Så tillykke med det.

Men SK mangler at producere grøn strøm, så kom nu ind i kampen for klimaet.

 

Thomas Clausen

Jørn Melcior Nielsen

Nuværende og forhenværende medlem af byrådet for Enhedslisten.

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør

Gør SK-Forsyning grøn.

Bodil Knudsen roser samarbejdet med de borgerlige i SK-Fosynings  bestyrelse. Om hvad ? Bestyrelsen har indtil nu været helt sort, og IKKE varetaget forbrugernes interesser eller lavet grøn omstilling. Bestyrelsen har siddet på hænderne og pengene er forsvundet til Skat. I stedet for at optage lån til financiering har selskabet skrabet penge ind, og derved været nødt til at betale skat. Man skal selvfølgelig betale skat når det er berettiget, men her har bestyrelsen været helt inkompetent. I de sidste 5-6 år har SK-Forsyning betalt ca. 60 millioner i skat. Det er mange penge pr. forbruger. Jamen, de har bygget halmvarmeværker...Halm bør pløjes ned, så der ikke er behov for kunstgødning...I stedet burde man have satset på vandbaseret solvarme som så mange andre fjernvarmeselskaber her i landet. Der er masser af arealer f.eks. i Halskov. Jamen nu kommer der solcellestrøm.....ja, fra Danapak som producerer helt kommercielt og scorer profitten. Hvorfor sætter SK-Forsyning og kommunen ikke solceller (eller solvarme) paneler op hele vejen fra Skovse til Halskov. Der er sat glas-støjdæmpning op, på noget af strækningen ved Antvorskov. Hvorfor er det ikke solceller ? Prisen ville stort set have været den samme. SK sælger kun sort strøm, hverken sol eller vind, ingen grøn egenproduktion Der bør opsættes vindmøller op på Stigsnæs på kommunal jord.
SK har ført grundløs betonpolitik med tvungen kloakering overfor lokale grundejere, for at pumpe vandet kilometervis til rensning, selv om der ikke har kunnet påvises forurening. Så det bliver spændende at se om der ikke kommer lidt ændringer med den nye bestyrelse.
Jørn Melchior Nielsen Engsnarreskellet 5 Frølunde Fed 4220 Korsør