Socialdemokraternes ændringsforslag til budget 2015

Socialdemokraternes budgetændringsforslag for 2015:

Ændringsforslag nr. 1

Vejledningsområdet

Socialdemokraterne forslår at der er fuld effekt på vejledningsområdet jf. lov og cirkulære program – forslag 8.8.1.2

Ændringsforslag nr. 2

Beredskabsområdet

Socialdemokraterne forslår at der ikke reduceres på Beredskabsområdet i 2015 – forslag 11.1.1.2

Ændringsforslag nr. 3

Effekt af aktivitetsbestemt medfinansiering

Socialdemokraterne forslår at der indarbejdes en større afledt effekt på den aktivitetsbestemte medfinansiering– forslag 11.7.3.1

Ændringsforslag nr. 4

Tjenestekørsel

Socialdemokraterne forslår at Tjenestekørsel i egen bil går fra statens høje til lave sats– forslag 2.1.2.2

Ændringsforslag nr. 5

Tværgående administrative opgaver

Socialdemokraterne forslår at der ikke indarbejdes økonomiske gevinster i overslagsårene på optimering af de tværgående administrative opgaver – forslag 2.1.2.6

Arbejdet foreslås iværksættes, men de evt. økonomiske gevinster der opnås bliver ude i de decentrale enheder, da de aldrig er tilgået de decentrale budgetter.

Ændringsforslag nr. 6

Rengøringsområdet

Socialdemokraterne forslår at optimering af rengøringsområdet udgår - Forslag 2.1.2.8

Ændringsforslag nr. 7

Bygningsdrift

Socialdemokraterne forslår at optimering af bygningsdrift udgår - Forslag 2.1.2.9

Ændringsforslag nr. 8

Senioraftale

Socialdemokraterne forslår at der IKKE opsiges lokal senioraftale

Ændringsforslag nr. 9

Erhvervscentret

Socialdemokraterne forslår at der IKKE indarbejdes yderligere styrkelse af erhvervscentret

Ændringsforslag nr. 10

Byggesagsgebyrer

Socialdemokraterne forslår at der IKKE en nedsættelse af byggesagsgebyrer

Ændringsforslag nr. 11

Nye elever

Socialdemokraterne forslår at ansættelse af 5 nye elever ændres til 4 nye elever og 3 studiejobs på hver ca. 12 timer om ugen.

Ændringsforslag nr. 12 & 13

Egnsteater

Socialdemokraterne forslår at der ikke etableres egnsteater på Borreby, hvorfor der heller ikke i budgettet, kan indregnes er tilskud til egnsteater

Ændringsforslag nr. 14

Ejendomsskatnedsættelse

Socialdemokraterne forslår at der ikke reduceres i ejendomsskat på 0,6 promille. Beløb svarer til udgift efter statstilskud. Hvis kommunen ikke får statstilskuddet svarer udgiften til 6,0 mio kr. årligt

Ændringsforslag nr. 15

ØK pulje

Socialdemokraterne forslår at ØK puljen til imødekommelse af overførsler fjernes.

Ændringsforslag nr. 16

Direktionens tværgående pulje

Socialdemokraterne forslår at direktionens tværgående puljer reduceres

Ændringsforslag nr. 17

Reduktion af brug af konsulenter

Socialdemokraterne forslår at der sker en reduktion af eksterne og interne konsulenter

Ændringsforslag nr. 18

Tillidsreform

Socialdemokraterne ønsker at iværksætte en tillidsreform i den kommunale organisation. Under overskriften ”Tillid og arbejdsglæde” sættes et beløb af til opstartsmøder for den kommunale organisation. Tillidsreformen skal have fokus på at skabe en bedre arbejdsplads, hvor der er fokus på at udføre den borgernære service.

Ændringsforslag nr. 19

Refusionsindsats

Socialdemokraterne forslår at refusionsindsatsen intensiveres jf. revisionsbemærkningerne fra årsberetningen.

Ændringsforslag nr. 20

Erhvervscentret

Socialdemokraterne forslår at styrkelsen af erhvervscentret fastholdes 2015. Fra 2016 og frem reduceres i lønudgifterne.

Ændringsforslag nr. 21

Generel besparelse på Byrådet

Byrådet må i sparetider selv holde for og derfor må der findes besparelser på omkostninger til byrådet, f.eks. byrådshøjskole, forplejning, porto, kørsel, månedlig annoncering m.m.

Ændringsforslag nr. 22

Reduktion af ØU - administration

Socialdemokraterne forslår at reducere i ØU myndighedsopgaver – administration – svarende til 1 %.

Ændringsforslag nr. 23

Folkeskolen

Socialdemokraterne forslår at der ikke indarbejdes en planlagt besparelse på skoleområdets virksomheder – forslag 1.8.1.2

Ændringsforslag nr. 24

Klubber og fritidstilbud

Socialdemokraterne forslår at der kompenseres for de nedlagte stillinger i fritids- klubområdet samt at medarbejderne indtænkes i den forebyggende indsats for børn og unge

Ændringsforslag nr. 25

Forebyggelse

Socialdemokraterne forslår at tilføres ekstra midler til den nye strategi for forebyggelsesområdet, herunder fokus på at imødegå de dyre anbringelser og foranstaltninger.

Ændringsforslag nr. 26

Ekstra udvidet åbningstid

Socialdemokraterne forslår at tilføres ekstra midler til yderligere udvidet åbningstid i daginstitutionerne

Ændringsforslag nr. 27

Omsorgstid til ældre

Socialdemokraterne forslår at der afsættes midler i en to årig periode til at undgå genindlæggelser og sikre en bedre genoptræning og kortere rehabilitering af disse borgere, der ofte har en lang række nedsatte funktioner ved udskrivning.

En mulig udmøntning kunne f.eks. finde sted ved en klippekort model i lighed med Københavns kommune med 2 månedlige timer og som bl.a. anbefalet af ældrerådet.

Evalueres efter 2 år med ældrerådet.

Ændringsforslag nr. 28

Ekstra rengøring af skoletoiletter

Socialdemokraterne forslår en udvidet rengøring af skoletoiletter. Det er et udtalt elevønske at der sker en forbedring.

Ændringsforslag nr. 29

Projekt Digitale ældre

Beløbene udmøntes ved, at Slagelse kommune i samarbejde med de ældres foreningsnetværk, afholder dialogmøder og undervisning, med det formål at få øget tryghed ved anvendelse af de digitale og sociale medier.

Dialogmøder og undervisning kan også ske i samarbejde med eksterne leverandører som pengeinstitutter, boligselskaber, lokalråd, ældre og plejecentre, Region Sjælland i forbindelse med telemedicin og lign.

Ændringsforslag nr. 30

Ildsjæle på frivillighedsområdet

Formålet er at udbygge og understøtte de mange frivillige ildsjæle i foreningslivet samt at sikre at nærdemokratiet kan udvikle sig endnu mere i hele Slagelse kommune.

Socialdemokraterne ønsker i særdeleshed at der arbejdes med:

-       At inspirere de yngre medborgere for længerevarende processer og projekter – gerne i synergi og sammenhæng

-       At holde fast i bosætningen i kommunens yderområder i et samarbejde mellem fagudvalg og lokalråd

-       Øget aktivitet i forbindelse med studiestart

-       Frivilliges deltagelse i div. forebyggelsesopgaver

Ændringsforslag nr. 31

Livsmestring

På baggrund af de gode resultater projekt Livsmestring har kunnet dokumentere og som led i Slagelse kommunes målsætning om at etablere projekter med et forebyggende sigte, ønsker vi afsat midler til denne indsats. (Budgetforslag 3.4.1.2)

Ændringsforslag nr. 32

Vandrehjemmet

Kommunale vandrehjem og campingpladser foreslås sælges af flertallet, hvorfor udgift til renovering af Slagelse Vandrehjem må være en opgave for en ny ejer.

Ændringsforslag nr. 33

AT Påbud på Broskolen

Socialdemokraterne forslår at beløbet til imødegåelse af AT påbud på Broskolen udgår af anlægsønskerne for 2015 og at arbejdet igangsættes øjeblikkeligt.

Ændringsforslag nr. 34

Ejendomsstrategi

Socialdemokraterne forslår at beløbet til ejendomsstrategi udgår

Ændringsforslag nr. 35

Rundkørsel Grønningen

Socialdemokraterne forslår at beløbet til Rundkørsel ved Grønningen flyttes et år.

Ændringsforslag nr. 36

Shared space

Socialdemokraterne forslår at beløbet til Shared space reduceres

Ændringsforslag nr. 37

Renovering af legepladser

Socialdemokraterne forslår at afsætte et beløb til renovering af legepladser på kommunale institutioner og skoler

Ændringsforslag nr. 38

Skoletoiletter

Socialdemokraterne forslår at afsætte et beløb til renovering af skole toiletter efter udtalt ønske fra eleverne

Ændringsforslag nr. 39

Cykelstier

Socialdemokraterne forslår at afsætte et beløb til yderligere cykelstier

Ændringsforslag nr. 40

Ridecenter

Vi har allerede bevilget de første 500.000 til dette projekt som har været undervejs de sidste mange år. Ud over et internationalt ridecenter vil der også blive plads til springgrav til gymnaster, handicapridning, bueskytter, petanque samt indendørs hundetræning. (Forslag 4.5.1.8)

Ændringsforslag nr. 41

Kanonbådsprojekt Korsør Produktionsskole

Et unikt projekt der binder fortid og nutid sammen via uddannelse af unge mennesker på en erhvervsretning inden for det maritime miljø. Uddannelse er midlet til bidrag i et forpligtende fællesskab og understøtter Slagelse Kommunes visioner på dette område.

Ændringsforslag nr. 42

Mål og Vægt Museum

Socialdemokraterne ønsker at der afsættes midler til erhvervelse af privat samling med henblik på at etablere lokalt museum for mål og vægt.

Ændringsforslag nr. 43

Bevægelse i det offentlige rum

Socialdemokraterne forslår at afsætte et beløb til at skabe bevægelsesmuligheder i de offentlige rum – Streetbasket, Parkour, skaterbaner m.m

Ændringsforslag nr. 44

Ungdomshus

Socialdemokraterne forslår at afsætte et beløb til at etablere et ungdomshus i forbindelse med Campus Slagelse.

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør