Et jubilæum der skal fejres

Et jubilæum der skal fejres?

 

2017 er året for 10-årsjubilæummet for den seneste kommunalreform.

I den anledning er der igen kommet fokus på Lars Løkkes reform fra 2007 og nogle af resultaterne af den.

En reform, hvor antallet af primærkommuner blev reduceret fra 271 til 98, og hvor storkommunen Slagelse så dagens lys.

Hvordan er det så gået?

En del af spørgsmålet kan man få besvaret hvis man læser en rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om Kommunernes administrative ressourceforbrug. Rapporten udkom i november 2016. (se Rapporten her)

 

Rapporten giver anledning til en undersøgelse af nogle af tallene fra Slagelse kommune og i den forbindelse har Enhedslisten til byrådsmødet den 30. januar stillet følgende forslag:

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 22. januar 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler sagen udgifterne til kommunens administrative ressourceforbrug.

Baggrund

I en nylig udkommet rapport om Kommunernes administrative ressourceforbrug fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) fremgår det, at Slagelses udvikling antager en atypisk udvikling i forhold til det forventede.

Fra rapporten ses bl.a.

Administrativt ressourceforbrug i kr. pr. indbygger

År                      2010          2011          2012         2013          2014          2015

Slagelse             9.001         9.181         9.343        9.631         9.609         9.883

Hele landet        9.221         8.885         8.842        8.874         8.892         8.815

Tallene viser en udvikling hvor Slagelse bevæger sig fra at ligge under landsgennemsnittet til at ligge 1.000 kr. over gennemsnittet i den 6årige periode.

På baggrund af en ny rapporteringsform har instituttet også udarbejdet en tabel, der viser hvilket beløb, der kan forventes at skulle bruges på administration af den enkelte kommune og hvad der rent faktisk er blevet brugt.

            Administrative udgifter  Beregnede udgiftsbehov    Benchmarkingindikator

                        pr. indb. 2015                pr. indb. 2015

Slagelse                       9.883                        8.745                                   113,0

Tallene viser at forbruget pr. indbygger i Slagelse er betydeligt større end hvad man kunne forvente.

Det fremgår af rapporten, at store kommuner har haft den største fordel ved stordrift i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Denne fordel er ikke slået igennem for Slagelses vedkommende

På baggrund af disse oplysninger ønsker Enhedslisten en redegørelse.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen, indstiller

1.at Slagelse Byråd beslutter, at der på næste byrådsmøde fremlægges en redegørelse for den atypiske udvikling i kommunens administrative ressourceforbrug i årene 2010 til 2015.

2.at Slagelse Byråd beslutter, at der på næste byrådsmøde fremlægges en redegørelse for udviklingen i kommunens administrative ressourceforbrug i 2016 opgjort efter metoden i rapporten om Kommunernes administrative ressourceforbrug fra KORA.

3.at Slagelse kommune beslutter at der til næste byrådsmøde forlægges en personalerapport, som inddeler personalet i administrativt personale opgjort efter rapporten om Kommunernes administrative ressourceforbrug fra KORA og personale med nær borgerkontakt.

 

Den markante afvigelse i forhold til landsgennemsnit og i forhold til det forventede forbrug kan naturligvis have en fornuftig forklaring, som Enhedslisten så ønsker at få frem i lyset.

Skyldes afvigelsen derimod uhensigtsmæssige faktorer i ledelsen af kommunen finder Enhedslisten det bydende nødvendigt, at der skrides til handling for at frigøre ressourcerne til andre kommunale opgaver. Her tænkes selvfølgelig f.eks. på områder som skoleområdet, børne og ungeområdet, ældreområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet osv. Altså områder som er mere borgernære.

Løst regnet ligger der her et potentiale på ca. 80 mil. Kr.

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør