surt show

Det sure med det søde,

eller surt show?

Et stort flertal i Slagelse Byråd er enige om budget 2019.

Enhedslisten er som eneste parti ikke med.

Partierne har i pressen givet udtryk for, hvorfor man deltager i forliget, og der fremkommer bl.a. argumenter som: Venstre har fået 80 % af deres ønsker med, og SF mener, at enigheden blandt alle partierne er vigtigt.

Underforstået at man skal tage det sure med det søde.

Enhedslisten deltog i forhandlingerne lige til det sidste, og her skulle man så afgøre om forhandlingsresultatet er spiseligt.

Det er det ikke.

Trods gode elementer, som der jo altid er i et budget, synes Enhedslisten, at der er for mange tidsler, som stikker i øjnene.

Enhedslisten mener, at en kommunes grundlæggende opgave er at sikre, at dens borgere får de velfærdsydelser, der gør, at man kan få sine børn passet og undervist på en god og professionel måde, at ældre kan være sikre og trygge i deres sidste år, at miljøet bliver sikret så støj, røg og forurening hører fortiden til, og at borgere, der kommer i klemme på den ene eller anden måde bliver hjulpet og får en anstændig behandling.

Disse kerneydelser er Enhedslisten ikke i tvivl om skal have 1. prioritet.

Selvfølgelig skal der også være plads til kultur, idræt og andre fritidsaktiviteter, når der er råd.

Når man til bemærkningerne til det kommende budget f.eks. hører, at man ønsker flere boliger, samtidig med at man planlægger at rive adskillige almennyttige boliger ned, - når et underdrejet børne-ungeområde og ældreområdet blot skal undgå nedskæringer i stedet for at blive styrket,

- når et simpelt ønske fra borgere i Korsør om at få fjernet skrotbunker med støj og møg ved havnen ikke bliver taget alvorligt og når der stadigvæk skal skæres på kontanthjælpsområdet, - ja så er det surt.

Campus, posthus, erhvervscenter og evt. nyt rådhus kunne der godt afses midler til, og den dårligst stillede del af skatteborgerne kan man lige som i indeværende år stadig trække lidt ekstra kroner ud af, hvorimod dækningsbidraget for virksomhederne, der kritiserer Slagelse for manglende erhvervstække, stadig er 0.

Dette er nogle af Enhedslistens oplevelser af Budget 2019.

Det blev ikke sødt nok, - det blev for surt.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør

Børn skal have den bedste støtte i barndommen.

 

Børn skal have den bedste støtte i barndommen. Når kommunen griber ind over for deres familier, skal det ske med de mindst indgribende foranstaltninger og på det mest kvalificerede grundlag. Det er en høj ambition, men det er værd at arbejde for.

Derfor undrer det, at Børne- og Ungeudvalget hidtil i 2018 ikke har behandlet spørgsmålet om kommunens behandling af børn og familier i forbindelse med sagerne om meget indgribende foranstaltninger over for dem.

Enhedslisten rejste i 2016 sagen om kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark. Det gjorde vi på baggrund af, at familier til de børn, som kommunen havde anbragt på Holmegaardshuset, i skarpe vendinger kritiserede behandlingen af børnene og deres forældre.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet i november 2016 og på efterfølgende udvalgsmøder i det daværende Uddannelsesudvalg i januar, februar, marts og april 2017.

Derfor undrer det også, at Pernille Ivalo Frandsen, byrådsmedlem fra Venstre, i avisen den 28. november skriver, at der ikke tidligere er kommet forslag fra ”den socialistiske del af byrådet” til nye metoder på børne- og ungeområdet, navnlig fordi det pågældende byrådsmedlem var medlem af Uddannelsesudvalget.

Aktuelt var børne- og ungeområdet til diskussion på byrådsmødet den 26. november 2018 i forbindelse med en budgetopfølgning, hvor der for 2018 forventes et merforbrug på 48 millioner kroner.

Der er tale om underfinansiering, når der nu iværksættes flere forebyggende foranstaltninger, og der er stigende priser på de institutioner, hvor man anbringer børn og unge. Det hele sker på baggrund af flere underretninger om børn, der mistrives.

Efter debatten på byrådsmødet er sagen sat på dagsordenen for mødet i Børne- og Ungeudvalget i december. Det er ærgerligt, at behandlingen foregår bag lukkede døre, men det er selvfølgelig et fremskridt, at udvalget omsider beskæftiger sig med, hvad der skal ske i fremtiden på området.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten (Ø)

Neblevej 11 D

4242 Boeslunde

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør

Gør SK-Forsyning grøn.

Bodil Knudsen roser samarbejdet med de borgerlige i SK-Fosynings  bestyrelse. Om hvad ? Bestyrelsen har indtil nu været helt sort, og IKKE varetaget forbrugernes interesser eller lavet grøn omstilling. Bestyrelsen har siddet på hænderne og pengene er forsvundet til Skat. I stedet for at optage lån til financiering har selskabet skrabet penge ind, og derved været nødt til at betale skat. Man skal selvfølgelig betale skat når det er berettiget, men her har bestyrelsen været helt inkompetent. I de sidste 5-6 år har SK-Forsyning betalt ca. 60 millioner i skat. Det er mange penge pr. forbruger. Jamen, de har bygget halmvarmeværker...Halm bør pløjes ned, så der ikke er behov for kunstgødning...I stedet burde man have satset på vandbaseret solvarme som så mange andre fjernvarmeselskaber her i landet. Der er masser af arealer f.eks. i Halskov. Jamen nu kommer der solcellestrøm.....ja, fra Danapak som producerer helt kommercielt og scorer profitten. Hvorfor sætter SK-Forsyning og kommunen ikke solceller (eller solvarme) paneler op hele vejen fra Skovse til Halskov. Der er sat glas-støjdæmpning op, på noget af strækningen ved Antvorskov. Hvorfor er det ikke solceller ? Prisen ville stort set have været den samme. SK sælger kun sort strøm, hverken sol eller vind, ingen grøn egenproduktion Der bør opsættes vindmøller op på Stigsnæs på kommunal jord.
SK har ført grundløs betonpolitik med tvungen kloakering overfor lokale grundejere, for at pumpe vandet kilometervis til rensning, selv om der ikke har kunnet påvises forurening. Så det bliver spændende at se om der ikke kommer lidt ændringer med den nye bestyrelse.
Jørn Melchior Nielsen Engsnarreskellet 5 Frølunde Fed 4220 Korsør